Škola byla založena v roce 1992 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR, sídlí ve Vocelově ulici na Pražském Předměstí v Hradci Králové v bezprostřední blízkosti autobusového terminálu. Ve školním roce 2023/2024 vyučujeme ve všech ročnících podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání moudrost medvědí. Vzdělávací program je k předložení v kanceláři školy.

„Je-li učení náležitě uspořádáno, sladkostí přitahuje a uchvacuje všechny. Děje-li se jinak, je to vinou ne žáků, nýbrž učitelů.“

Jan Ámos Komenský, Didaktika

Vybavení a zázemí

Škola má k dispozici vedle kmenových tříd moderní počítačovou učebnu, dobře vybavené kabinety pro výuku, knihovnu, hernu, keramickou dílnu, velkou zahradu. Při výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična TJ Sokol Pražské Předměstí, tělocvična SOŠ ve Vocelově ulici a plavecký bazén Základní školy Štefcova. Stravování je zajištěno v SOŠ ve Vocelově ulici v jídelně s možností výběru jídel.

Jak u nás probíhá výuka

Cílem školy je šťastné dítě, spokojení rodiče a kvalitní znalosti. Škola poskytuje výchovu a vzdělání, které zvyšuje všeobecnou kulturní úroveň žáků a umožňuje jim rozvíjet jejich schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost, připravuje žáky pro život.

Do výuky je zařazeno projektové vyučování. Již od prvního ročníku je vyučován anglický jazyk a informatika. Od sedmého ročníku je vyučován druhý cizí jazyk. Dále mohou žáci navštěvovat kroužek francouzského jazyka. K výuce jsou využívány moderní technologie, interaktivní tabule, tablety a množství počítačových výukových programů. Škola se snaží každým rokem pořádat intenzivní kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky i učitele.

Velkou pozornost věnuje škola žákům nadaným i integrovaným. Učitelé používají netradiční metody a formy práce. Alternativní vlivy zahraničního školství nepřijímají globálně, ale využívají určité směry a postupně je začleňují do dosavadního systému školní práce.

Na škole pracuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence a dyslektické asistentky. Spolupracují s odbornými pracovišti (PPP, SPC, SVP, logopedie) a jejich služby dokáží zprostředkovat.

Čím se škola liší od těch státních

Od škol státních se liší individuálním přístupem k jednotlivým žákům, poutavými formami a metodami výuky, tvůrčí aktivitou, rodinnou atmosférou. Důraz je kladen na kladnou motivaci dítěte, na pozitivní vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti a tvořivosti. Škola se přizpůsobuje vývoji a zvláštnostem dítěte, snaží se ho připravit a vybavit pro život. Rodiče mají možnost kdykoli se přijít do školy na výuku podívat. Ve třídě je nízký počet žáků. Cena školného je 1400 Kč měsíčně.

Mimovýukové aktivity

V každém školním roce jezdí žáci na tuzemskou a zahraniční školu v přírodě, zúčastňují se studijně poznávacích zájezdů. Účastní se lyžařského a plaveckého výcviku. Zapojují se do výtvarných, literárních, jazykových a sportovních soutěží a olympiád. Účastní se divadelních, vzdělávacích i filmových představení, výstav a exkurzí adekvátních jejich věku. Pořádají výstavky vlastních prací.

Škola nabízí dětem množství zájmových kroužků, které naleznete zde. V každém školním roce se žáci účastní několika vzdělávacích, naučných či výchovných projektů.

Tradicí se staly Čtvrteční čaje. Každý čtvrtek odpoledne se při šálku čaje sejdou děti, jejich rodiče i kamarádi při zajímavém programu.

Provoz školní družiny Korálek je denně od 7 do 16 hodin. Korálek mohou navštěvovat všichni žáci školy. Na provoz školní družiny rodiče nepřispívají.

Něco navíc

Škola je zapojena do celostátního programu Školní mléko a Ovoce do škol.

Žáci a učitelé společně „adoptovali“ a sponzorují chameleóna pardálího v ZOO ve Dvoře Králové a outloně na ostrově Jáva.